O nás

Sme domáca, nezávislá, investično-poradenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti podnikových financií a investičného manažmentu. Zaoberáme sa poradenstvom a umiestňovaním rizikového kapitálu do príležitostí s potenciálom nadpriemerného zhodnotenia. Sústreďujeme sa na stredne veľké projekty v rôznych etapách svojho vývoja, kde je značný priestor na zlepšenia v ich riadení a vedení jednotlivých procesov. Náš záujem je orientovaný predovšetkým na odvetvia služieb, výroby energie a sektor nehnuteľností, ale sme otvorení akejkoľvek príležitosti, ktorá má potenciál zvýšiť hodnotu investovaných prostriedkov.

Ako private equity skupina butikového typu máme jasný náhľad na zdroje hodnoty a možnosti ich zvýšenia. Do projektov vstupujeme ako aktívny investor, preto každý projekt najprv dôkladne preverujeme, a vo fáze realizácie uplatňujeme manažérsky dohľad. To umožňuje premietnuť stratégiu do efektívnej činnosti, ktorej výsledkom sú zlepšené ekonomické výsledky.

Je zrejmé, že každé aktívum je do tej miery hodnotné, do akej je efektívne využité. Ľudská stránka v našich projektoch preto zohráva kľúčovú úlohu. Team skupiny Shift a.s. má bohaté znalosti v sfére investičného biznisu a využíva dlhodobé skúsenosti z oblasti finančného poradenstva, asset managementu, investovania, reštrukturalizácie, M&A (fúzie a akvizície). Členovia teamu v minulosti pôsobili v stredne veľkých až veľkých domácich finančných skupinách, kde sa venovali oblasti predaja, investičného výskumu či exekutíve.

Okrem schopností a odbornosti kladieme dôraz aj na charakter a integritu našich ľudí. Bezúhonnosť a čestnosť v správaní a vystupovaní pokladáme za základný a nevyhnutný predpoklad dlhodobého fungovania skupiny.

Spoločnosť Shift a.s. bola založená v roku 2005 a od tej doby nepretržite pracuje na svojom raste a budovaní trhovej pozície. Prvotným zámerom bolo vytvoriť špecializovanú skupinu a prostredníctvom nahromadených poznatkov a znalostí zhodnocovať voľné finančné zdroje zakladateľov ako aj prostriedky vymedzeného okruhu privátnych klientov. Naša spoločnosť tak každý rok od svojho vzniku uskutočnila niekoľko zaujímavých projektov.

Tieto výsledky dosahujeme realizáciou limitovaného počtu precízne vyberaných príležitostí formou priamej investície (private equity, resp. venture capital investments). Rozmanitosťou segmentov, v ktorých si vyberáme a realizujeme jednotlivé projekty, diverzifikujeme riziko a zároveň tak vyhľadávame nové oblasti pre rozvoj našich investičných aktivít. Vďaka tomuto prístupu počítame v blízkej budúcnosti s výraznejším rozvojom aktivít v sektore energetiky, najmä v dynamicky rastúcom segmente výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

  • Investičná
Vo všetkých projektoch presadzujeme tvorivý prístup, flexibilitu a vysokú mieru profesionality riadenia. Naším kľúčovým cieľom je vrátiť investorom kapitál s atraktívnym zhodnotením. Investujeme do firiem vo všetkých fázach životného cyklu: greenfield, start up, early stage, rovnako ako aj podpory rastu v rozvíjajúcich sa podnikov až po úplnú rekapitalizáciu.
 
  • Klienti

Nosnou činnosťou našej skupiny je zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov jednotlivých klientov prostredníctvom investícii. Ku klientom a k projektom volíme individuálny prístup. Podmienky spolupráce prispôsobujeme aktuálnej situácii na trhu.

Naším typickým klientom sú odvážni, ambiciózni a úspešní manažéri či podnikatelia disponujúci voľnými finančnými prostriedkami v hodnote nad 500 000 Eur. Rozmýšľajú a správajú sa ako majitelia, majú talent, vôľu a chuť potrebnú pre úspech a zdieľajú naše morálne a etické hodnoty. S našimi klientmi veľmi úzko spolupracujeme a pomáhame im zachytiť príležitosti, ktoré by inak mohli zmeškať.

Odborníci v našom teame sa spájajú, aby kráčali za spoločným cieľom. Sme presvedčení, že za našimi doterajšími čiastkovými úspechmi stojí jasná firemná kultúra a hodnoty: úprimnosť, úcta k všetkým ľudom, s ktorými dochádzame do kontaktu, tímová spolupráca, vysoká odbornosť, inovácia a tvorivosť.

Neodmysliteľnou súčasťou filozofie spoločnosti SHIFT je čestný, otvorený a dynamický postoj k podnikaniu a k životu. Nájdete nás vždy v plnom nasadení – oddaných dosiahnuť obojstrannú spokojnosť a úspech. Našou snahou je vytvárať zdravé, morálne a etické prostredie – ako na pracovisku tak aj v spoločnosti.

Okrem schopností a odbornosti kladieme dôraz aj na charakter a integritu našich ľudí.

© Copyright 2019 SHIFT, a.s. Všetky práva vyhradené